Participació en el concursTermes i condicions

La participació en el concurs comporta la cessió, per part de cada participant i de l’autor del dibuix, a favor del banc, de manera perpètua i irrevocable, dels drets de reproducció, utilització, distribució, comunicació pública, transformació, modificació i conservació sobre els dibuixos i les dades personals del participant i de l’autor, que poden aparèixer en les comunicacions i/o en les pàgines web del banc i en el web d’aquest concurs, paraquesirveeldinero.com, així com en qualsevol altra acció que el banc consideri dur a terme en el present o en el futur.

El banc no es fa responsable de les pèrdues o dels deterioraments que puguin patir els dibuixos, i aquests són propietat seva a partir del mateix moment de la recepció.

El contingut dels dibuixos és responsabilitat única i exclusiva del participant; aquest es fa responsable que els dibuixos del menor no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa aplicable, i assumeix ser responsable directe dels danys i perjudicis que es puguin derivar de les reclamacions de tercer s per infracció dels seus drets, de conformitat amb la normativa en vigor, de manera que això exonera el banc i les empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades, de qualsevol responsabilitat, reclamació o indemnització.