Condicions generals d'ús i accés al lloc webPolítica de Privacitat

L’usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, manejar una sèrie d’aplicatius o eines i contractar serveis. L’accés al servei específic de Banca a distància queda restringit als clients que hagin prèviament subscrit l’esmentada operativa amb el Banc i ostentin els elements d’identificació i claus necessaris a l’efecte. Els esmentats clients, prèvia identificació i sense necessitat de registrar les seves dades personals, podran dur a terme una gran quantitat d’operacions bancàries o adquisició de productes i serveis en temps real, de forma extraordinàriament senzilla.

Quantes dades poguessin ser facilitades per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l’entitat responsable dels fitxers com els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats als qui els hagin estat comunicats, a l’emparament de l’autorització conferida per l’usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, malament ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com en el marc de la pròpia estructura i personal dependent, hagut compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposats, provinguin aquests de l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que acompleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa en cada moment vigent.

Tot això i això no obstant, l’usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament de que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

a) Navegació:

La simple navegació a través del lloc web del Banc té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ or part de l’usuari. Això no obstant, l’accés, contractació o la utilització d’alguns productes o serveis requerirà el registre de l’usuari, la tinença de claus o targetes d’identificació i/o el pagament d’un preu de conformitat amb l’establert en les condicions específiques reguladores de cada producte o servei.

S’adverteix expressament a l’usuari que el lloc web del Banc utilitza “cookies”. Les esmentades cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari els quals s’associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. Les cookies permeten reconèixer els usuaris únicament en el cas de que s’hagin registrat, a fi que no hagin de fer-lo en cada visita per accedir a les àrees o serveis reservats exclusivament a ells. Així mateix faciliten informació sobre la data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar nostre web i els continguts elegits a la navegació. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

b) Dades de caràcter personal.

La introducció i registre de les dades personals per part de l’usuari comportarà l’acceptació i autorització expressa al Banc per a la recollida, la incorporació als respectius fitxers i el tractament d’aquestes dades personals, així com per a la seva conservació durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

La participació en el concurs comporta la cessió, per part de cada participant i de l’autor del dibuix, a favor del banc, de manera perpètua i irrevocable, dels drets de reproducció, utilització, distribució, comunicació pública, transformació, modificació i conservació sobre els dibuixos i les dades personals del participant i de l’autor, que podran aparèixer en les comunicacions i / o en les pàgines web del banc i al web d’aquest concurs, www.paraquesirveeldinero.com, així com en qualsevol altra acció que consideri realitzar el banc en el present o en el futur.

El banc no es farà responsable de les pèrdues o dels deterioraments que puguin patir els dibuixos, sent aquests de la seva propietat a partir del mateix moment de la recepció. El contingut dels dibuixos serà responsabilitat única i exclusiva del participant, que es fa responsable que els dibuixos del menor no infringeixin drets de tercers ni vulnerin qualsevol normativa aplicable, assumint ser responsables directes dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de les reclamacions de tercers per infracció als seus drets, de conformitat amb la normativa en vigor , exonerant al banc ia les empreses del grup Banc Sabadell, filials o participades, de qualsevol responsabilitat, reclamació o indemnització.

Responsable: Banc de Sabadell, SA, amb domicili social en avda. Òscar Esplà, núm. 37, 03007 Alacant. Dades de contacte del delegat de protecció de dades: DataProtectionOfficer@bancsabadell.com.

Finalitats i legitimació: Les dades personals facilitades pels participants, inclosos els detallats a la làmina de participació o en emplenar el formulari a la web del concurs, seran tractades per Banc de Sabadell, SA per al desenvolupament i control del concurs i el sorteig i les accions que es derivin dels mateixos, basada la seva legitimació en la pròpia participació en el concurs. Per a la resta de finalitats, veure l’apartat “Informació addicional”.

Destinataris: No es cediran dades a tercers excepte obligació legal o en el cas que hi hagi atorgat el seu consentiment.

Procedència de les dades: el propi participant.

Drets: Pot dirigir-se per escrit a la unitat Drets Protecció de Dades del banc a través del seu domicili social o oficines oa través de l’adreça de correu electrònic següent: Ejercicioderechosprotecdatos@bancsabadell.com, amb la finalitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació , oposició, supressió, limitació i portabilitat.

Informació addicional: Podeu obtenir informació addicional en el “Annex informació detallada sobre protecció de dades de caràcter personal” publicat a www.bancsabadell.com, apartat “Informació a clients”.

El participant garanteix la veracitat de les dades que facilita i es compromet a comunicar puntualment qualsevol variació sobre els mateixos. El banc podrà notificar als participants la recepció i publicació dels dibuixos, o qualsevol altra comunicació relativa al concurs, a través del correu electrònic facilitat pel propi participant.