Condicions generals d'ús i accés al lloc webAvís Legal

Les presents condicions generals regulen l’ús i accés al lloc web o servei d’Internet que Banc de Sabadell, S.A. (d’ara endavant “el Banc”) amb domicili social a l’Avinguda Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, Inscrit en el Registre Mercantil d’Alacant, tom 4070, foli 1, full A-156980, NIF A08000143, que posa a disposició dels usuaris a través de l’adreça electrònica: http://www.peraqueserveixenelsdiners.com, l’adreça “IP” del qual és: 81.25.126.147

L’ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l’usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau del propi ordinador de l’usuari a l’objecte de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines web.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del Banc, els seus productes i serveis.

Condicions d’utilització per a l’usuari

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

El Banc es reserva el dret a excloure l’usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d’evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat Intel•lectual o Industrial

S’adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel•lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor del Banc per la qual cosa, l’autoria i el dret d’explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il•lícita o delictiva.

Per tot això, l’usuari haurà d’abstenir-se d’efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat autorització expressa del Banc, i fins i tot en aquest cas, s’abstindrà d’efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui, o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en la qual aquests consten en el sistema i als registres informàtics del Banc.

El Banc no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el propi web, els serveis o els continguts. Aquells llocs web que estableixin hiperenllaços (“hyperlinks”) amb les pàgines del Banc hauran d’abstenir-se de reproduir les esmentades pàgines, així com d’associar directament l’enllaç amb relació a qualsevol altra pàgina del Portal diferent de la d’inici (“home page”). Igualment, hauran d’abstenir-se d’utilitzar signe distintiu, nom comercial, rètol, informacions o qualsevol altre contingut propi del Portal, llevat la indicació que formi part del propi enllaç (“link”). En cap cas es podrà donar a entendre ni declarar-se que el Banc ha autoritzat, intervé, assumeix, participa o ha supervisat en cap forma els continguts de la pàgina en la que figuri l’hiperenllaç, ni tan sols que admeti la pròpia inclusió d’aquest, llevat autorització expressa.